Algemene voorwaarden

[vc_empty_space height=”60px”]

Algemene voorwaarden

 1. Ondergetekende meldt zich hierbij aan als deelnemer aan de lessen of trainingen van Personall Fit volgens de hierna genoemde voorwaarden.
 2. Minderjarigen (vanaf 16 jaar) worden eerst toegelaten tot de lessen of trainingen indien één der ouders of wettelijk vertegenwoordigers dit inschrijfformulier heeft mee-ondertekend en daarmee tevens alle verplichtingen van de deelnemer aanvaardt.
 3. Lesgelden worden door de deelnemer voorafgaand aan de maand van het sporten middels overboeking (uiterlijk op de 25e van de maand) overgemaakt naar de IBAN rekening van Personall Fit.
 4. Het afsluiten van een lidmaatschap geschiedt voor ten minste 3 maanden. Daarna is het per kalendermaand schriftelijk op te zeggen.
 5. Opzegging van de deelname dient schriftelijk te geschieden, tenminste één maand voor de datum waarop beëindiging van de deelname wordt gewenst.
 6. Personall Fit behoudt zich het recht voor de lesgelden en overige tarieven te wijzigen. Een wijziging wordt tenminste een maand voor de datum van ingang aangekondigd. Wijzigingen van lesgelden zijn niet van toepassing op tijdvakken waarover reeds is betaald.
 7. Het verzuimen van lessen of trainingen is voor eigen verantwoording en geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde c.q. vermindering van verschuldigde lesgelden.
 8. Bij niet of niet-tijdig betalen van lesgelden kan deelname aan lessen en trainingen worden ontzegd, tot het achterstallige bedrag wel is voldaan.
 9. Bij niet of niet-tijdig betalen van lesgelden wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening gebracht, te rekenen vanaf 14 dagen na de vervaldatum. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter invordering van het verschuldigde komen ten laste van de nalatige deelnemer.
 10. Een 10-rittenkaart is maximaal 1 jaar aaneengesloten geldig.
 11. Personall Fit is gerechtigd geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens schoolvakanties en/of feestdagen.
 12. Indien een deelnemer blessures of aandoeningen heeft dan wel medicijnen heeft gebruikt die van invloed kunnen zijn op zijn/haar prestatievermogen, stelt hij/zij Personall Fit hiervan voor de aanvang van een les of training op de hoogte.
 13. Iedere deelnemer is uitdrukkelijk aansprakelijk voor door hem/haar aangebrachte schade in of aan Personall Fit, opzettelijk of uit onachtzaamheid, in welke vorm dan ook.
 14. Personall Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training, cursus en/of verblijf bij Personall Fit.
 15. Personall Fit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 16. Betaling kan uitsluitend middels maandelijkse overboeking naar het IBAN nummer van  Personall Fit.
[vc_empty_space height=”60px”]